นโบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เฮช เอ เอ็กซ์ จำกัด และ เว็บไซท์ ไลฟ์เอ็กซ์เวิร์ส (lifexverse.com) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยกับเรา

เรามีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงการแปรญัตติ (พระราชบัญญัติ) ใด ๆ อย่างเข้มงวด เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ไว้วางใจและเชื่อว่าเราจะทำหน้าที่จัดการ คุ้มครอง และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างเหมาะสม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกนำไปใช้กับทุกส่วนของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย ดำเนินการและรักษาไว้รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บผ่านทางระบบออนไลน์หรือเว็บไซท์นี้ [www..lifexverse.com] 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ หรือเมื่อนำข้อมูลไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรสามารถเข้าถึงได้ หมายรวมถึงความหมายอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติที่มีการแปรญัตติเป็นครั้งคราว

ข้อมูลที่เราเก็บไว้

เราจะทำการเก็บและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนี้

 • ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลและธุรกิจ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้จากการกรอกแบบฟอร์มหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้
 • ข้อมูลเฉพาะ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 • เลขที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา
 • รายละเอียดที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมเมื่อใช้บริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลที่คุณเข้าถึงบนหรือผ่านเว็บไซต

ความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีคุณภาพและความสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี แนวทางและการจัดการโครงสร้างเว็บไซท์ และองค์กร เพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ข้อมูลของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการ จัดการ และควบคุมบัญชีของคุณสำหรับการออกแบ ซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการต่างๆผ่านเว็บไซท์
 • เพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา การยื่นข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายที่คุณอาจสนใจ ตามความยินยอมของคุณ
 • เพื่อดำเนินการและตอบกลับคำขอ คำถาม และคำติชมของคุณ
 • เพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลออนไลน์ของคุณที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา (เช่น ที่อยู่ไอพี) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับคุณให้มากที่สุด
 • เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการของเราให้ดีขึ้น
 • เพื่อเก็บ จัดเรียง และ/หรือ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวัตถุประสงค์อื่น) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย แสดงสิทธิ์และการเยียวยาตามกฎหมาย การป้องกันและจัดการการฟ้องร้องใด ๆ
 • เพื่อตอบรับคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ราชการ/และหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย บริษัทที่เกี่ยวข้องและเพื่อการตรวจสอบทางบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบสวนและการตรวจสอบ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอจากรัฐบาล

 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำไปใช้ เปิดเผย เก็บรักษา เข้าถึง ดำเนินการและ/หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลของคุณ เช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งได้รับการว่าจ้างจากเราในการ : (1) จัดส่ง (2) ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์นี้; หรือ (3) อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการกับคุณจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้
 • ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของเรา
 • หน่วยงานรัฐ ราชการและหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย สมาคมอุตสาหกรรม
 • ศาลและศาลอื่นใด

  เราจะทำตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามมีการจัดการด้านความปลอดภัยทางกายภาพ เทคนิคและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ในบางกรณีเราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้แก่บุคคลที่สาม (ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม) อาจรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้แก่เลขที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์เพื่อดูแลระบบและรายงานข้อมูลไปยังผู้ลงโฆษณาของเรา ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลนิรนามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียกดูของผู้ใช้งานและไม่เป็นการระบุตัวตนใดๆ

  เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่จะอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ หรือคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ (รวมไปถึงตัวอย่างเช่นเพื่อวัตถุประสงค์ของการสืบสวนและการป้องกันการฉ้อโกง)

  เราจะไม่ทำการขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้กรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหายจากภัยพิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เราขอปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

การปรับปรุงข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา คุณควรมั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะได้ไม่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคุณ หากคุณได้ลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์ คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวคุณเองได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีของคุณ

คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ดำเนินการ และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบ (เมื่อรวบรวมข้อมูลของคุณ) และได้รับความยินยอมจากคุณ หากเรามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราแจ้งให้ทราบ คุณสามารถถอนคำยินยอมได้ในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวตามดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจกระทำขึ้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะมีการแจ้งในหน้านี้ โดยสามารถขอสำเนาเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ด้านล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการติดต่อเราเมื่อมีข้อสงสัยหเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อที่ store@lifexverse.com