ข้อกำหนดการใช้งาน

 1. ความเข้าใจเบื้องต้น

ต่อไปนี้ทางเว็บไซท์ LifteXverse จะเรียกว่า “เว็บไซท์” หรือ “เรา” และนักออกแบบ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ จะเรียกว่า ”ท่าน”

เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซท์ในการใช้บริการ กรุณาทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด 

การสร้างบัญชีผู้ใช้ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ เรา สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลง เงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของเว็บไซท์

 1. การสร้างบัญชีผู้ใช้ (user)

การใช้บริการ หรือการออกแบบ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียน สร้างชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน พร้อมให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่เรา ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางเรา ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องรายงานให้เรา ทราบทันที ทั้งนี้ เรา ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่เรา ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น เรา มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน

 1. ข้อตกลงเรื่องผลงานที่ลงในเว็บไซท์

ท่านต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการออกแบบลายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพ ข้อความ ลวดลาย องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งเรียกรวมว่า “ผลงาน” หรือ “ลาย” ที่สร้างสรรค์หรืออัพโหลดผ่านเว็บไซท์ เป็นผลงานที่ท่านได้สร้างขึ้นเอง เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธ์แต่เพียงผู้เดียว และผลงานเหล่านั้นไม่ได้ละเมิดลิขสิทธ์ผลงานหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ซึ่งท่านมิได้มีสิทธิตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

การละเมิดลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้ามีผลให้ท่านถูกระงับหรือเพิกถอนลายนั้นๆ และทางเรามีสิทธ์ระงับหรือเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ของท่านด้วย

องค์ประกอบของลายหรือผลงาน

 1. ภาพประกอบ และข้อความ

ในการออกแบบลาย หรือผลงานท่านจะต้องเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธ์ในการใช้ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด การ์ตูน ข้อความ ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่นำมาใช้ในการออกแบบลาย กรณีท่านนำองค์ประกอบดังกล่าวของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบลาย ท่านต้องได้รับสิทธิในการใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง โดยชอบจากเจ้าของผลงาน และถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการทางกฏหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านนำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม

2. ข้อตกลงในการอัพโหลดผลงาน

     2.1 ขนาดของผลงาน หรือภาพต่างๆ ที่ท่านจะอัพโหลดจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด 

เพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีท่านจำเป็นต้องอัพโหลดภาพขนาดไม่ต่ำกว่าที่กำหนด หากท่านอัพโหลดผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเว็บไซต์ และท่านไม่พอใจในคุณภาพของผลงานที่ท่านอัพโหลดไว้ เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และในกรณีที่ท่านเป็นผู้อัพโหลดผลงานเพื่อขายบนเว็บไซต์ ผลงานที่ไม่ผ่านข้อกำหนดเหล่านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏบนเว็บไซท์หากเราตรวจสอบพบในภายหลัง

ภาพประกอบที่ห้ามนำมาใช้กับผลงาน

(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์

(2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์

(3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือโชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ

(4) รูปภาพที่ปรับแต่งจากภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัพโหลดผ่านเว็บไซท์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

    2.2  ข้อความ

ห้ามโพสต์หรืออัปโหลดข้อความบนเว็บไซท์ หากข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

(1) วัตถุประสงค์ของเนื้อหาคือ การใส่ร้ายหรือใส่ความบุคคลอื่น หรือการที่น่าจะทำให้บุคคลดังกล่าว เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

(2) เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

(3) เนื้อหามีวัตถุประสงค์ในการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือสร้างความขุ่นเคืองต่อ บุคคล กลุ่ม องค์กร หรือ สถาบัน

(4) วัตถุประสงค์ของเนื้อหา เพื่อ การส่งเสริม ยุยง หรือ สั่งสอน เกี่ยวกับ อาชญากรรมหรือความรุนแรง

(5) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารที่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา อวัยวะเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ กิจกรรมทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศที่ประชาชนหรือวิญญูชนทั่วไปยอมรับไม่ได้

(6) เนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

(7) เนื้อหาที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 1. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

3.1 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ

3.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล

3.3 ไม่ใช้เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซท์ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ เรา จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น

3.4 ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ผลงาน ภาพประกอบ ของบุคคลอื่นที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซท์

3.5 ไม่กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซท์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

3.6 ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของเว็บไซท์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

3.7 กระทำการหรือดำเนินการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

 1. ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

4.1 เรา ขอสงวนสิทธิในความรับผิดในกรณีที่ท่านเผยแพร่ผลงาน ข้อความ ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบันฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.2 เรา ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อผลงานหรือข้อความใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัพโหลดผ่านเว็บไซท์ รวมถึงแสดงคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ เรา ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของเรา รวมถึง กรณีที่เรา ได้รับการแจ้งว่าผลงานดังกล่าวมีข้อความหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

4.3 เรา ขอสงวนสิทธิในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซท์จะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซท์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซท์จะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซท์ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากเรา ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆจากเรา เกิดขึ้น

4.4 เรา ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาญอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือข้อความ ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือข้อความนั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากเรา

4.5 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซท์ เรามีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย เราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของเรา ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

4.6 หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ เรามีสิทธิเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ งดให้บริการ ลบข้อมูล หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเราไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 1. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้เรา ตัวแทนของเรา หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือ การที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือ การกระทำใดๆของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

 1. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆทางอินเทอร์เน็ต ที่เรา ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อข้อความ การโฆษณา สินค้า บริการ หรือข้อความอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้ข้อความ การโฆษณา สินค้า บริการ หรือข้อความที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของเรา เช่น ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของเรา ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของเรา ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในข้อความใดๆที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในผลงานและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในผลงานนั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดข้อความนั้นๆผ่านบริการทางเว็บไซต์ หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเราและเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของเรา ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

 1. การละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านรับรองว่าผลงานของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือสินค้าของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่เรา ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

 1. สิทธิของเรา

เราขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากเรา พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใดๆที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว เราอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของเรา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของเรา เราสงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของเรา กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

 1. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยเรา ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรา อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยเรา ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่เราที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน เรา จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ เราขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

 1. ข้อมูลในแพลตฟอร์ม

กรณีผู้ใช้บริการ นำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า เข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มของเรา หาประสงค์ยกเลิก ให้ ทำเป็นหนังสือแจ้ง มายังเรา ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินเอาออกจากแพลตฟอร์มให้ครับ

12. เจ้าของลิขสิทธิ์สิทธิบัตร

ยินยอม ให้ผู้ให้บริการนำออก เสนอขายเพื่อประกอบกิจการค้าได้ในระหว่างที่อยู่ในแพลตฟอร์ม เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น

13. เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้